Regering in gesprek met VIDS
3 June 2023
90% ambtenaren melden zich aan bij verplichte Landsdienarenregistratie
3 June 2023

Suriname streeft naar groene banen

Gepubliceerd door ABC Redactie op 3 June 2023

In het derde Decent Work Country Programme (DWCP SU III) dat in uitvoering is wordt er mede aandacht besteed aan de bevordering van groene jobs in relatie tot duurzame ontwikkeling. In het bedoeld programma is opgenomen: het stimuleren van ecologische en gediversifieerde economische groei, alsook duurzame ondernemingen met het doel het aanbod van waardig werk te vergroten. Zo
wordt er gestreefd naar ‘groene sectoren’ en het vergroten van de toepassing op waardeketen in de productie. Dit moet resulteren in een overgang naar een meer gediversifieerde en veerkrachtige economie van ons land die nieuwe ‘groene banen’ ondersteunt.


Om een raamwerk hiertoe te ontwikkelen krijgt het ministerie van AWJ technische assistentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). In dit verband ontving minister Steven Mac Andrew op woensdag 31 mei 2023, de heer John Bliek, ILO Specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development, waarmee hij van gedachten heeft gewisseld over de aanpak. De bewindsman zei bij deze gelegenheid dat een belangrijke rol is weggelegd voor bedrijven in ons land in het streven naar groene banen. Hiertoe zullen volgens hem bedrijven allereerst hun productiviteit en concurrentievermogen moet verbeteren om te komen tot duurzame bedrijfsontwikkeling. Middels infosessies en trainingen kan deze doelgroep volgens hem worden bewust gemaakt over de noodzaak van het duurzaam ondernemen.

De bewindsman ziet voorts graag vereenvoudiging van ingewikkelde procedures voor het tot stand brengen van waardeketen in de productie. Groene banen kunnen volgens hem ook een bijdrage leveren aan de wereldwijde inspanningen in het tegen gaan van klimaatverandering en milieuvervuiling. Hij maakte deze insteek tegen de achtergrond van het feit dat Suriname bijzonder kwetsbaar is voor de effecten van klimaatverandering en dus alle belang bij heeft om als land zijn
steentje bij te dragen. De ILO-specialist, Bliek, heeft aangegeven dat de technische assistentie van de ILO erop zal neerkomen dat er alvast een inventarisatie zal plaatsvinden gericht op potentiele groene sectoren met groeimogelijkheden. Van daaruit zal later dit jaar een uitgebreide analyse worden gemaakt over de geïdentificeerde mogelijkheden en potenties.

Afgezien van de rol die het bedrijfslevens hierin te spelen heeft, zal volgens hem ook aandacht moeten worden besteed aan bijscholing van menskracht en de samenwerking in coöperatiefverband. De groene sectoren moeten uiteindelijk resulteren in groene banen voor ons land. Bij deze bespreking waren ook aanwezig, Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken/AWJ, tevens voorzitter van de Nationale Decent Work Commissie en Jason Menso, fungerend hoofd Internationale Zaken op het ministerie.

Related posts